Βαριατρικές επεμβάσεις: Απρόσμενα οφέλη υγείας

Οι ερευνητές εξέτασαν τις μακροπρόθεσμες συσχετίσεις της απώλειας βάρους μετά από βαριατρική επέμβαση με τις γνωστικές λειτουργίες, τη δομή και την αιμάτωση του εγκεφάλου, εκπονώντας μια μελέτη κοόρτης με 133 συμμετέχοντες ηλικίας 35 έως 55 ετών με σοβαρή παχυσαρκία, που ήταν επιλέξιμοι για γαστρική παράκαμψη κατά Roux en-Y.Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι 24 μήνες μετά τη βαριατρική επέμβαση:

  • οι γνωστικές ικανότητες συνολικά ήταν 20% υψηλότερες σε 52 συμμετέχοντες (42,9%)
  • οι δείκτες φλεγμονής ήταν χαμηλότεροι σε σύγκριση με την αρχική τιμή, με μέση τιμή της υψηλής ευαισθησίας C-αντιδρώσας πρωτεΐνης (CPR), 4,77 έναντι 0,80 μg/ml
  • λιγότεροι ασθενείς χρησιμοποίησαν αντιυπερτασικά (36,1 έναντι 16,7%)
  • ύφεση των καταθλιπτικών συμπτωμάτων (από 9,0 σε 3,0 κατά μέσο όρο στην κλίμακα Beck Depression Inventory)
  • περισσότερη σωματική δραστηριότητα (μέση βαθμολογία 7,64 έναντι 8,19 στο «Ερωτηματολόγιο συνήθους Φυσικής Δραστηριότητας του Baecke»).

Στις περισσότερες περιοχές του εγκεφάλου, η δομή και η αιμάτωση ήταν μικρότερες μετά τη βαριατρική επέμβαση, ενώ δεν παρατηρήθηκε καμία αλλαγή στον όγκο του ιππόκαμπου και της λευκής ουσίας. Δεν παρατηρήθηκε επίσης μεταβολή στην εγκεφαλική αιματική ροή και στον χωρικό συντελεστή διακύμανσης (sCOV) στον επικλινή πυρήνα και στον βρεγματικό φλοιό. Μετά την επέμβαση, μεγαλύτερο πάχος και χαμηλότερο sCOV παρατηρήθηκαν στον κροταφικό φλοιό.

Αυτά τα αποτελέσματα προσφέρουν νέες πληροφορίες σχετικά με τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα που σχετίζονται με την απώλεια βάρους από βαριατρική επέμβαση στη νοητική λειτουργία, τη δομή και την αιμάτωση του εγκεφάλου, αν και οι ακριβείς υποκείμενοι μηχανισμοί παραμένουν άγνωστοι», σχολίασαν οι συγγραφείς.