Εμβολιασμός: Ξεκινούν οι εμβολιασμοί των εκπαιδευτικών με αδιάθετες δόσεις

Με πρωτοβουλία της υπουργού Παιδείας, Ν. Κεραμέως, ξεκινά άμεσα ο εμβολιασμός των εκπαιδευτικών με αδιάθετες δόσεις εμβολίων.

Αναλυτικά η εγκύκλιος αναφέρει :

Προκειμένου να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα του εμβολιασμού των εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ –ΕΒΠ που εργάζονται στις σχολικές μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης κατά την τρέχουσα εμβολιαστική περίοδο, καλούνται οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης να προβούν στον ορισμό Ομάδας Συντονισμού Εμβολιασμών ανά Εκπαιδευτική Ενότητα (Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας της ίδιας περιφερειακής ενότηταςή περιοχής όσον αφορά Αττική και Θεσσαλονίκη), η οποία αποτελείται από τον Υπεύθυνο Συντονιστή Εμβολιασμών, έναν(1) εκπρόσωποτης Δ/νσης Α/θμιας Εκπαίδευσης και έναν(1) εκπρόσωπο τηςΔ/νσηςΒ/θμιας Εκπαίδευσηςμε τους αναπληρωτές τους.

Τα μέλη της Ομάδας Συντονισμού μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί ή διοικητικοί υπάλληλοι. Έδρα της Ομάδας Συντονισμού είναι η Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία υπάγεται ο Συντονιστής. Οι ώρες απασχόλησης είναι 14.00-20.00 (ώρες αιχμής 15-19.00). Τα μέλη της Ομάδας Συντονισμού απασχολούνται δια ζώσης στην έδρα της Ομάδας και απαλλάσσονται από λοιπά καθήκοντα. 

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσηςσυγκεντρώνει τα στοιχεία των μελών των Ομάδων Συντονισμού Εμβολιασμών της περιοχής αρμοδιότητάςτης (ΠΔΕ, Δ/νση Εκπ/σης, Επώνυμο, Όνομα, κινητό τηλέφωνο, τηλέφωνο εργασίας, τηλέφωνο οικίας, e-mail, ιδιότητα στην Ομάδα) και τα αποστέλλει στη Γενική Γραμματεία Α/θμιας, Β/θμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής στην ηλεκτρονική διεύθυνση ταχυδρομείου: gengram.abe@minedu.gov.gr,σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα(αρχείο excel«ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΩΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ») μέχρι τη Δευτέρα 29/3/2021 και ώρα 10.30 π.μ..

Η κάθε Ομάδα Συντονισμού Εμβολιασμώνσυλλέγειαπό τις σχολικές μονάδες ταστοιχείατωνεκπαιδευτικώνκαι μελών ΕΕΠ –ΕΒΠ (ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμό κινητού τηλεφώνου, αριθμότηλεφώνουοικίας, σχολείο απασχόλησης)που επιθυμούν να καταστούν δικαιούχοι εμβολιασμού για πρώτη φορά, το οποίο δηλώνουν με υπεύθυνη δήλωση, από αδιάθετες δόσεις εμβολίων στα εμβολιαστικά κέντρα και καταρτίζουν κοινόκατάλογοεκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ ταξινομημένοανά ημερομηνία γέννησης με φθίνουσα σειρά ηλικίας. Σε περίπτωση ίδιας ημερομηνίας γέννησης η ταξινόμηση γίνεται αλφαβητικά. 

Οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη ΕΕΠ –ΕΒΠ που επιθυμούν να αποκτήσουν τηδυνατότητα εμβολιασμού μέσω της αναπλήρωσης των αδιάθετων δόσεων εμβολίων, συμπληρώνουν υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) στην οποία καταγράφουντην ανωτέρω πρόθεσήτους και τησυναίνεσή τουςως προς την παροχή των προαναφερόμενων προσωπικών δεδομένων για την κατάρτιση και μόνο τουκοινούαυτούκαταλόγου.Η Ομάδα Συντονισμού Εμβολιασμών αναλαμβάνει κατόπιν ενημέρωσής της από τα εμβολιαστικά κέντρα να επικοινωνεί με τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς και μέλη ΕΕΠ –ΕΒΠ κατά τη σειρά του καταλόγου.

Οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη ΕΕΠ –ΕΒΠ κατάτην ειδοποίησή τους δηλώνουν τη δυνατότητα έγκαιρης προσέλευσης την ίδια ημέρα στο εμβολιαστικό κέντρο,και αφού εμβολιαστούν,ενημερώνουν σχετικά την Ομάδα Συντονισμού, ώστε να απαλειφθεί το όνομά τους από τον κατάλογο.Εκπαιδευτικόςή μέλος ΕΕΠ -ΕΒΠο οποίος ειδοποιείται αλλά δηλώνει ότι δε δύναται να προσέλθει τη συγκεκριμένη μέρα παραμένει στον κατάλογογια επόμενη ειδοποίηση. Καθίσταται σαφές ότι οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη ΕΕΠ –ΕΒΠ καλούνται με τησειρά προτεραιότητας του καταλόγου,και σε περίπτωση που δεν ανταποκριθούν στην κλήση ή δεν είναι σε θέση να μεταβούν εντός του προβλεπόμενου χρόνου στο σημείο εμβολιασμού,ενημερώνεται ο επόμενος στον κατάλογο.

Η Ομάδα ΣυντονισμούΕμβολιασμώνεπικαιροποιεί καθημερινά τον κατάλογοεμβολιασμών διαγράφοντας τους εμβολιασθέντες εκπαιδευτικούςκαι μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ από αυτόν, εφόσον οι τελευταίοι επιβεβαιώσουντην πραγματοποίηση του εμβολίου.Επίσης, φροντίζει για την καθημερινή ανάρτηση στις ιστοσελίδες των ΔιευθύνσεωνΕκπαίδευσης της ημερομηνίας γέννησης του τελευταίου ειδοποιηθέντα για εμβολιασμό χωρίς ονόματα. Η ΠΔΕαποστέλλει κάθε Παρασκευή ως 10.30 π.μ. ωςστατιστικά στοιχεία στο ΥΠΑΙΘ (Γενική Γραμματεία Α/θμιας, Β/θμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγήςστην ηλεκτρονική διεύθυνση ταχυδρομείου: gengram.abe@minedu.gov.gr) ένα ομαδοποιημένο αρχείο από όλες τις Ομάδες Συντονισμού Εμβολιασμών της αρμοδιότητάς τηςσύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα (αρχείο excelΠΙΝΑΚΑΣ_ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ).

Τέλος επισημαίνεται ότι οι ώρες εμβολιασμώνείναι μετά τις 15.00και ο χρόνοςαπόκρισηςτης ΟμάδαςΣυντονισμού Εμβολιασμών και των εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ θα πρέπει να είναι άμεσος.