Η κατάσταση των ΜΕΘ στα νοσοκομεία όλης της χώρας και το καμπανάκι για το τρίτο κύμα της πανδημίας

Ζούμε πρωτόγνωρες τραγικές καταστάσεις στα νοσοκομεία. Παρά τη μείωση των εισαγόμενων περιστατικών κορωνοϊού, έχουμε  πολλούς ασθενείς, με βαριά συμπτώματα και μάλιστα ολόκληρες οικογένειες που, τα μέλη τους νοσηλεύονται διασωληνωμένα σε ΜΕΘ. Τα νοσοκομεία έχουν μετατραπεί σε νοσοκομεία αντιμετώπισης μιας νόσου.

Φυσικά, συγκλονίζει ο αριθμός των νεκρών καθημερινά. Η θνητότητα είναι μεγάλη και στις ΜΕΘ και στις κλινικές για Covid – 19.

Οι κανονικές ΜΕΘ, πάντως, παραμένουν γεμάτες. Αδειάζουν μόνο κάποιες αυτοσχέδιες, που δημιουργήθηκαν σε θαλάμους, χειρουργικές αίθουσες, στην ανάνηψη  και αλλού. Αυτές, όμως, δεν είναι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και θα πρέπει να επανέλθουν στην  φυσιολογική τους λειτουργία. Εκτός των άλλων δεν πληρούν και τους κανόνες ασφαλείας.

Όταν άρχισε το δεύτερο κύμα της πανδημίας, είχαν μεσολαβήσει οκτώ μήνες από το πρώτο. Ως εκ τούτου, οι ΜΕΘ ήταν άδειες  και το διαθέσιμο προσωπικό στη θέση του. Τώρα, όμως, οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας είναι γεμάτες, ενώ το προσωπικό μοιάζει τσακισμένο, αποδεκατισμένο, εξουθενωμένο εξ αιτίας και των χειρισμών της κυβέρνησης.

«Δεν αντέχουμε  ένα τρίτο κύμα ή, προέκταση του δεύτερου σε σύντομο χρονικό διάστημα», λένε όσοι γνωρίζουν τι ακριβώς συμβαίνει στα νοσοκομεία όλης της χώρας. Στον αριθμό των λειτουργούντων ΜΕΘ, βέβαια, προστίθενται από το υπουργείο Υγείας και οι αυτοσχέδιες κλίνες, που όμως, δεν είναι ΜΕΘ.  Ακόμα και τώρα, με τη μείωση των εισαγωγών, οι κανονικές ΜΕΘ είναι γεμάτες σε πάρα πολλά νοσοκομεία. Τα στοιχεία που παραθέτουμε είναι χαρακτηριστικά.

Κατάσταση ΜΕΘ: Κεντρική Μακεδονία: ΑΧΕΠΑ: 43 ασθενείς στις 43 κλίνες, στις οποίες μετρούμε και τις αυτοσχέδιες. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: 42 καλυμμένες στις 43, υπολογίζοντας και τις αυτοσχέδιες. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ: Καλυμμένες και οι 24 που λειτουργούν, κανονικές και αυτοσχέδιες. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ: Φιλοξενούν ασθενείς οι 16 στις 17. ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ: Καλυμμένες και οι 8 υπάρχουσες. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ: Είναι καλυμμένες οι 4 στις 6. Έκλεισε η Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας που διέθετε 5 κλίνες. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ: Καλυμμένες και οι 8 που λειτουργούν. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ: Με ασθενείς και οι 8 υπάρχουσες. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ: Καλυμμένες και οι 14. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ: Με ασθενείς και οι 3 υπάρχουσες. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ: Καλυμμένες 8 στις 8, αλλά έκλεισαν οι 6 αυτοσχέδιες κλίνες λόγω επίσκεψης του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Θεσσαλία: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ: Με ασθενείς και οι 8 που λειτουργούν. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: Καλυμμένες 6 στις 6. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ: Με ασθενείς και οι 12 υπάρχουσες. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΑΡΙΣΑΣ: Είναι καλυμμένες οι 21 στις 31, αλλά οι υπόλοιπες 10 είναι αυτοσχέδιες, σε θαλάμους κλινικών. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΛΑΡΙΣΑΣ: Καλυμμένες οι 13 στις 18.

Ðáñáäüèçêáí óôï Ãåíéêü Íïóïêïìåßï ÍïóçìÜôùí Èþñáêïò Áèçíþí «Ç Óùôçñßá», 19 êáéíïýñéïé áíáðíåõóôÞñåò õøçëÞò ôå÷íïëïãßáò, ðïõ èá åîïðëßóïõí Üìåóá áíôßóôïé÷åò íÝåò êëßíåò óôéò ÌïíÜäåò ÅíôáôéêÞò Èåñáðåßáò ôïõ íïóïêïìåßïõ, êáé ðéï óõãêåêñéìÝíá óôç ÌÅÈ ôïõ ÊÝíôñïõ ÁíáðíåõóôéêÞò ÁíåðÜñêåéáò êáé óôç ÌÅÈ ôçò ÐáíåðéóôçìéáêÞò ÐíåõìïíïëïãéêÞò ÊëéíéêÞò. Ïé áíáðíåõóôÞñåò ðïõ ðáñáäüèçêáí åßíáé ôï ðñþôï ìÝñïò ôçò äùñåÜò ôçò åôáéñåßáò «ÐáðáóôñÜôïò». Ôéò åðüìåíåò çìÝñåò èá ðáñáäïèïýí óôï Õðïõñãåßï Õãåßáò Üëëïé 31, áíåâÜæïíôáò ôï óõíïëéêü áñéèìü ôçò äùñåÜò ôçò «ÐáðáóôñÜôïò», óå 50 êáéíïýñéïõò áíáðíåõóôÞñåò õøçëÞò ôå÷íïëïãßáò ãéá ÌïíÜäåò ÅíôáôéêÞò Èåñáðåßáò. Ï Õðïõñãüò Õãåßáò Âáóßëçò Êéêßëéáò åõ÷áñéóôåß ôçí åôáéñåßá «ÐáðáóôñÜôïò» ãéá ôç óçìáíôéêÞ óõìâïëÞ ôçò óôçí åíßó÷õóç ôïõ Åèíéêïý ÓõóôÞìáôïò Õãåßáò, ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç ôçò ìåãÜëçò êñßóçò Äçìüóéáò Õãåßáò ðïõ âéþíïõìå óôç ÷þñá. (EUROKINISSI/ÃÑ. ÔÕÐÏÕ ÕÐ. ÕÃÅÉÁÓ)

Στερεά Ελλάδα: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ: Καλυμμένες και οι 12 που λειτουργούν. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ: Πλήρεις οι στις 10.

 Αττική: ΚΑΤ: Καλυμμένες οι 4 στις 7. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ: Πλήρεις οι 13 στις 14. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ: Καλυμμένες οι 9 από τις 11. ΣΩΤΗΡΙΑ: Με ασθενείς οι 57 στις 84. ΝΙΜΙΤΣ: Καλυμμένες οι 3 στις 4. ΕΛΠΙΣ: Με ασθενείς και οι 6 υπάρχουσες. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ: Καλυμμένες οι 24 στις 32. Υπάρχει, όμως, και Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας 12 κλινών, χωρίς ασθενή. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ: Με ασθενείς οι 11 από τις 12. ΑΤΤΙΚΟ: Καλυμμένες οι 14 από τις 23, ΘΡΙΑΣΙΟ: Πλήρεις και οι 12 που λειτουργούν.

Δυστυχώς, όπως προαναφέραμε, η θνητότητα  στις ΜΕΘ παραμένει σε πολύ υψηλά ποσοστά. Σε αυτόν τον τραγικό απολογισμό συμβάλλει και το πρόχειρο στήσιμο των αυτοσχέδιων κλινών, χωρίς τον κατάλληλο εξοπλισμό και το εξειδικευμένο  προσωπικό. Γι’ αυτό απαιτείται μεγάλη προσοχή απ’ όλους και στην περίοδο των Χριστουγέννων. «Προσέχουμε και δεν κρυβόμαστε στο εμβόλιο», είναι το μήνυμα που στέλνει ο Μιχάλης Γιαννάκος και προσθέτει: «Παίρνουμε σειρά».