Σχέδιο τροπολογίας της ΠΟΕΔΗΝ προς όλους τους αρμοδίους, ακόμη και στον Πρωθυπουργό, για ένταξη στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα των υγειονομικών και προνοιακών υπαλλήλων

Η ΠΟΕΔΗΝ έστειλε έκθεση τροπολογίας στην κυβέρνηση για την ένταξη στα Βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα των υγειονομικών και προνοιακών υπαλλήλων. 

Ολόκληρη η έκθεση 

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προτείνεται η κάτωθι τροπολογία με την προσθήκη παραγράφων στο άρθρο 2 του ν. 3865/2010

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ

 «Έχοντας υπόψη

     Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού δαπάνη από την καταβολή πρόσθετης εισφοράς Βαρέων και Ανθυγιεινών.

     Ειδικά όσον αφορά δαπάνη πρόσθετης εισφοράς ΒΑΕ για την αναδρομική υπαγωγή στην ασφάλιση ΒΑΕ κατά τις ρυθμίσεις του παρόντος η  συνολική επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού είναι απροσδιόριστη, δεδομένου ότι θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των προσώπων που θα ζητήσουν, να υπαχθούν στην ασφάλιση του τέως ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και των Β.Α.Ε.

Στο τέλος του άρθρου 2 Ν. 3865/2010 και μετά την παράγραφο 4 αυτού, προστίθενται παράγραφοι 5 και 6 ως ακολούθως:

« Παράγραφος 5

1. Το προσωπικό που αναφέρεται στις παραγράφους 5 και 6 του παρόντος και δεν έχει υπαχθεί στις διατάξεις περί Βαρέων και Ανθυγιεινών του Ι.Κ.Α. ΕΤΑΜ συμπεριλαμβανομένων και των τακτικών δημοσίων υπαλλήλων που είχαν προσληφθεί μέχρι 31.12.2010 και δεν υπήχθησαν στον Κλάδο Κύριας Σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στις διατάξεις περί Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων , αλλά διατήρησαν την υπαγωγή τους στο συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, υπάγεται αυτοδικαίως από την δημοσίευση του παρόντος στην ασφάλιση του πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και στις διατάξεις περί Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων. Ειδικότερα υπάγονται αυτοδικαίως στον Κλάδο Κύριας Σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στις διατάξεις περί Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων οι ακόλουθες κατηγορίες προσωπικού:

   Α) Το σύνολο του προσωπικού της ιατρικής, Νοσηλευτικής, Τεχνικής και Διοικητικής Υπηρεσίας που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση στα πάσης φύσεως νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., σε Κέντρα Υγείας, σε Κέντρα Ψυχικής Υγείας, σε Αγροτικά Ιατρεία τα οποία υπάγονται στα Δημόσια Νοσοκομεία, σε Υγειονομικές Περιφέρειες αρμοδιότητος Υπουργείου Υγείας και Υπουργείου Παιδείας.

    Β) Το σύνολο του ιατρικού, νοσηλευτικού, τεχνικού, παραϊατρικού, διοικητικού, βοηθητικού και φαρμακευτικού προσωπικού καθώς και των Επισκεπτών Υγείας που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση σε Ν.Π.Δ.Δ. φορείς Πρόνοιας του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας εποπτευόμενα από τη Γενική Γραμματεία Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

     Γ) Τα σύνολο του προσωπικού που απασχολείται σε ασθενοφόρα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας.

     Δ) Το σύνολο του πολιτικού προσωπικού της Ιατρικής, Νοσηλευτικής, Τεχνικής και Διοικητικής υπηρεσίας που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση σε μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Για την εφαρμογή των παραγράφων 5 και 6 του παρόντος άρθρου ως νοσηλευτικό προσωπικό νοείται το σύνολο του προσωπικού που αναφέρεται στο άρθρο 5 Ν. 1579/1985.

Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος η αναλογούσα εισφορά ΒΑΕ εργοδότη και εργαζόμενου υπολογίζεται και καταβάλλεται κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί εισφορών Β.Α.Ε. Επίσης από τη θέση σε ισχύ του παρόντος εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις περί καταβολής εισφοράς επαγγελματικού κινδύνου.

2. Οι παραπάνω κατηγορίες προσωπικού της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου δύνανται να εντάσσονται και αναδρομικά στο νομοθετικό καθεστώς του κλάδου σύνταξης των ΒΑΕ του τέως ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, κατόπιν αιτήσεως τους που υποβάλλεται στον εκκαθαριστή των αποδοχών τους. Η αίτηση υποβάλλεται το αργότερο μέχρι την τελευταία ημέρα απασχόλησης και δεν ανακαλείται. Τα ανωτέρω πρόσωπα εξακολουθούν και μετά την υποβολή της παραπάνω αίτησης για αναδρομική υπαγωγή στον κλάδο κύριας σύνταξης του τέως ΙΚΑ – ΕΤΑΜ να υπάγονται για ασθένεια, επικουρική σύνταξη και εφάπαξ βοήθημα στο ασφαλιστικό καθεστώς στο οποίο υπάγονταν πριν την υποβολή της αίτησης.

Η αναδρομική υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου κύριας σύνταξης του Ι.Κ.Α. και στις διατάξεις των Β.Α.Ε. κατόπιν υποβολής αίτησης λαμβάνει χώρα για το χρονικό διάστημα από 1/8/2010 μέχρι και την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η αναδρομική υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου κύριας σύνταξης του Ι.Κ.Α. και στις διατάξεις των Β.Α.Ε. δεν συμπεριλαμβάνει χρονικά διαστήματα κατά τα οποία ο ασφαλισμένος διατελούσε σε απόσπαση σε υπηρεσία άλλη, εκτός των παραπάνω αναφερόμενων υπηρεσιών.

    Για την αναδρομική υπαγωγή στην ασφάλιση του προσωπικού που θα κάνει αίτηση στον κλάδο σύνταξης Ι.Κ.Α και στις διατάξεις των Β.Α.Ε. καταβάλλονται από τον φορέα που απασχολεί ή απασχόλησε τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα τον ασφαλισμένο αναδρομικά και χωρίς προσαυξήσεις τα ποσά που αντιστοιχούν στην εισφορά Β.Α.Ε. του Ι.Κ.Α. ΕΤΑΜ.  Ειδικά στην περίπτωση της αναδρομικής αυτής υπαγωγής στην ασφάλιση των ΒΑΕ για το χρονικό διάστημα μέχρι τη θέση σε ισχύ του παρόντος καταβάλλεται από τους φορείς απασχόλησης το σύνολο του ποσού της εισφοράς Β.Α.Ε. ήτοι το ποσό που αντιστοιχεί στην εισφορά τόσο του εργοδότη όσο και του ασφαλισμένου και δεν επιβαρύνεται ο ασφαλισμένος. Το ποσό που αντιστοιχεί στην εισφορά Β.Α.Ε. του Ι.Κ.Α. ΕΤΑΜ ειδικά  κατά την εφαρμογή της αναδρομικής υπαγωγής κατόπιν υποβολής αίτησης του ασφαλισμένου υπολογίζεται ως εξής: Για το προ της δημοσίευσης του παρόντος χρονικό διάστημα η εισφορά Β.Α.Ε. υπολογίζεται επί του εκάστοτε ισχύοντος βασικού μισθού του ασφαλισμένου. Για το διάστημα αναδρομικής υπαγωγής δεν επιβάλλεται εισφορά επαγγελματικού κινδύνου.

Το προσωπικό που υπάγεται στις ρυθμίσεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου αυτού, μετά τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών πραγματικής υπηρεσίας στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα λαμβάνει ένα (1) μισθολογικό κλιμάκιο, με τη συμπλήρωση δέκα (10) ετών ένα (1) ακόμη μισθολογικό κλιμάκιο και με τη συμπλήρωση δεκαπέντε (15) ετών ένα (1) ακόμη μισθολογικό κλιμάκιο.

Στο προσωπικό των παραγράφων 5, 6 του άρθρου αυτού που υπάγεται αναδρομικά στις διατάξεις των ΒΑΕ χορηγείται για κάθε επτά (7) έτη πραγματικής απασχόλησης στις ανωτέρω ειδικότητες ένας (1) χρόνος πλασματικής συντάξιμης υπηρεσίας.

Με κοινή Απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών, Οικονομικών, Υγείας και Παιδείας για τα Νοσοκομεία αρμοδιότητάς τους ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα που παρίσταται αναγκαίο για την υλοποίηση των διατάξεων της παρούσας παραγράφου, πλην των θεμάτων που αφορούν την αναδρομική ασφαλιστική υπαγωγή του πολιτικού προσωπικού που απασχολείται σε υπηρεσίες υγείας αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και των θεμάτων που αφορούν την αναδρομική ασφαλιστική υπαγωγή του προσωπικού των σωφρονιστικών ιδρυμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Ειδικά για την ασφάλιση του προσωπικού των παραγράφων 5 και 6 του παρόντος που απασχολείται σε υπηρεσίες υγείας αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας κάθε ειδικότερο θέμα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα που παρίσταται αναγκαίο για την υλοποίηση των διατάξεων των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου αυτού ρυθμίζεται με κοινή Απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας.

 Παράγραφος 6:

Τροποποίηση του στοιχείου 31 του άρθρου μόνου της υπ’ αριθμ. ΥΑΦ10//2011 (ΥΑ Φ10221/οικ.26816/929 – ΦΕΚ Β’/2778/2011 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με θέμα «Βαριές και ανθυγιεινές εργασίες».

    Το στοιχείο 31 της υπ’ αριθμ. ΥΑΦ10//2011 (ΥΑ Φ10221/οικ.26816/929 – ΦΕΚ Β’/2778/2011 όπως ισχύει, αναριθμείται ως στοιχείο 31α. Στη συνέχεια προστίθεται ως στοιχείο 31β διάταξη που έχει ως εξής:

«Υπάγονται αυτοδικαίως από τη θέση σε ισχύ του παρόντος στην ασφάλιση του κλάδου κύριας σύνταξης του Ι.Κ.Α. και στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων οι εξής κατηγορίες ασφαλισμένων:

Προσωπικό που απασχολείται σε ασθενοφόρα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ).

Το προσωπικό της Ιατρικής, Νοσηλευτικής, Τεχνικής και Διοικητικής Υπηρεσίας που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση στα πάσης φύσεως σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., σε Κέντρα Υγείας, σε Κέντρα Ψυχικής Υγείας, σε Αγροτικά Ιατρεία τα οποία υπάγονται στα Δημόσια Νοσοκομεία, σε Υγειονομικές Περιφέρειες αρμοδιότητος Υπουργείου Υγείας και Παιδείας.

Το ιατρικό, νοσηλευτικό, παραϊατρικό, τεχνικό, φαρμακευτικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό καθώς και το προσωπικό Επισκεπτών Υγείας που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση σε Ν.Π.Δ.Δ. πρόνοιας εποπτευόμενα από τη Γενική Γραμματεία Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Το πολιτικό προσωπικό της ιατρικής, νοσηλευτικής, τεχνικής και διοικητικής υπηρεσίας που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση εκτός του στρατιωτικού προσωπικού, σε μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Η αυτοδίκαιη υπαγωγή των παραπάνω κατηγοριών στην ασφάλιση του κλάδου κύριας σύνταξης και τις διατάξεις περί Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ καταλαμβάνει και τις κατηγορίες των ασφαλισμένων που είχαν προσληφθεί προ του 2011 και υπάγονταν μέχρι τη θέση σε ισχύ του παρόντος στην ασφάλιση του δημοσίου για κύρια σύνταξη.

Ειδικά η υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου κύριας σύνταξης του τέως Ι.Κ.Α. -Ε.Τ.Α.Μ. και στις διατάξεις των ΒΑΕ του προσωπικού των κατηγοριών των παραγράφων 5 και 6 του παρόντος που είχαν προσληφθεί προ του 2011 και υπάγονταν μέχρι τη θέση σε ισχύ του παρόντος στο συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. δύναται να χωρήσει και αναδρομικά από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας έως την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος νόμου, κατόπιν σχετικής αιτήσεως του ασφαλισμένου κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου αυτού.».

Το προσωπικό που υπάγεται στις ρυθμίσεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου αυτού, μετά τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών πραγματικής υπηρεσίας στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα λαμβάνει ένα (1) μισθολογικό κλιμάκιο, με τη συμπλήρωση δέκα (10) ετών ένα (1) ακόμη μισθολογικό κλιμάκιο και με τη συμπλήρωση δεκαπέντε (15) ετών ένα (1) ακόμη μισθολογικό κλιμάκιο.

Στο προσωπικό των παραγράφων 5, 6 του άρθρου αυτού που υπάγεται αναδρομικά στις διατάξεις των ΒΑΕ χορηγείται για κάθε επτά (7) έτη πραγματικής απασχόλησης στις ανωτέρω ειδικότητες ένας (1) χρόνος πλασματικής συντάξιμης υπηρεσίας